Paraugi un Cenas

1. Ievads

Šie Vietnes standarta noteikumi un nosacījumi (šie “Noteikumi” vai šie “Tīmekļa vietnes standarta noteikumi un nosacījumi”), kas ietverti šajā tīmekļa vietnē, regulēs šīs tīmekļa vietnes lietošanu, tostarp visas šīs tīmekļa vietnes lapas (turpmāk kopā sauktas par šo “ Vietne”). Šie Noteikumi attiecas uz šīs vietnes lietošanu pilnā apmērā, un, izmantojot šo vietni, jūs nepārprotami piekrītat visiem šeit ietvertajiem noteikumiem un nosacījumiem. Jūs nedrīkstat izmantot šo vietni, ja jums ir iebildumi pret kādu no šiem Vietnes standarta noteikumiem un nosacījumiem.

Šī vietne nav paredzēta lietošanai nepilngadīgām personām (definētas kā personas, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu), un jūs nedrīkstat izmantot šo vietni, ja esat nepilngadīgs.

2. Intelektuālā īpašuma tiesības

Izņemot jums piederošo saturu, kuru, iespējams, esat izvēlējies iekļaut šajā vietnē, saskaņā ar šiem Noteikumiem [Sender.Company] un/vai tā licences devējiem pieder visas tiesības uz šajā vietnē ietverto intelektuālo īpašumu un materiālu, un visas šādas tiesības ir rezervēts. Jums tiek piešķirta tikai ierobežota licence, ievērojot šajos noteikumos paredzētos ierobežojumus, lai skatītu šajā tīmekļa vietnē esošos materiālus.

3. Ierobežojumi

Jums ir nepārprotami un nepārprotami ierobežots viss tālāk minētais:

  • jebkāda Vietnes materiāla publicēšana jebkuros plašsaziņas līdzekļos;
    jebkura Vietnes materiāla pārdošana, apakšlicencēšana un/vai citādi komercializācija;
  • jebkura Vietnes materiāla publiska uzstāšanās un/vai demonstrēšana;
  • izmantot šo vietni jebkādā veidā, kas kaitē vai var kaitēt šai vietnei;
  • izmantojot šo vietni jebkādā veidā, kas ietekmē lietotāja piekļuvi šai vietnei;
  • izmantojot šo vietni pretēji piemērojamiem likumiem un noteikumiem vai veidā, kas rada vai var nodarīt kaitējumu vietnei vai jebkurai personai vai uzņēmumam;
  • iesaistīšanās jebkādā datu ieguvē, datu ieguvē, datu ieguvē vai citās līdzīgās darbībās saistībā ar šo vietni vai šīs vietnes lietošanas laikā;
  • izmantojot šo vietni, lai iesaistītos jebkādā reklāmā vai mārketingā;

Jums ir ierobežota piekļuve noteiktiem šīs vietnes apgabaliem, un [Sender.Company] var turpmāk ierobežot jūsu piekļuvi jebkurai šīs vietnes sadaļai jebkurā laikā pēc saviem vienīgajiem un absolūtajiem ieskatiem. Jebkurš lietotāja ID un parole, kas jums var būt šai vietnei, ir konfidenciāla, un jums ir jāsaglabā šādas informācijas konfidencialitāte.

4. Jūsu saturs

Šajos Vietnes standarta noteikumos un nosacījumos “Jūsu saturs” nozīmē jebkuru audio, video, tekstu, attēlus vai citus materiālus, kurus izvēlaties parādīt šajā vietnē. Attiecībā uz Jūsu Saturu, to parādot, jūs piešķirat [Sender.Company] neekskluzīvu, vispasaules, neatsaucamu, bez autoratlīdzības, sublicencējamu licenci, lai to izmantotu, reproducētu, pielāgotu, publicētu, tulkotu un izplatītu jebkurā un visos plašsaziņas līdzekļos. .

Jūsu saturam ir jābūt jūsu saturam, un tas nedrīkst pārkāpt trešās puses tiesības. [Sender.Company] patur tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ bez brīdinājuma noņemt jebkuru Jūsu Saturu no šīs vietnes.

5. Nav garantiju

Šī vietne tiek nodrošināta “tāda, kāda tā ir” ar visām kļūdām, un [Sender.Company] nesniedz nekādus tiešus vai netiešus apliecinājumus vai garantijas, kas būtu saistītas ar šo vietni vai šajā vietnē esošajiem materiāliem. Turklāt nekas šajā tīmekļa vietnē netiek uzskatīts par konsultāciju vai padomu sniegšanu jums.

6. Atbildības ierobežojums

Nekādā gadījumā [Sūtītājs.Uzņēmums] , ne arī neviens no tā darbiniekiem, direktoriem un darbiniekiem nav atbildīgs pret jums par jebko, kas izriet no šīs vietnes lietošanas vai jebkādā veidā ir saistīts ar to, neatkarīgi no tā, vai šāda atbildība ir līgumā, deliktā vai pretējā gadījumā [Sūtītājs.Uzņēmums], tostarp tā darbinieki, direktori un darbinieki nav atbildīgi par jebkādām netiešām, izrietošām vai īpašām saistībām, kas izriet no šīs vietnes lietošanas vai jebkādā veidā ar to saistītas.

7. Zaudējumu atlīdzināšana

Ar šo jūs pilnībā atlīdzināt [Sender.Company] no un pret visām saistībām, izmaksām, prasībām, darbības iemesliem, zaudējumiem un izdevumiem (ieskaitot saprātīgas advokāta honorārus), kas rodas no jūsu pārkāpuma vai jebkādā veidā saistīti ar to. šo noteikumu nosacījumus.

8. Atdalāmība

Ja kāds šo Noteikumu noteikums tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, šāda neizpildāmība vai spēkā neesamība nepadara šos Noteikumus neizpildāmus vai nederīgus kopumā, un šādi noteikumi tiek dzēsti, neietekmējot pārējos noteikumus.

9. Noteikumu variācijas

[Sender.Company] ir atļauts jebkurā laikā pārskatīt šos Noteikumus pēc saviem ieskatiem, un, izmantojot šo vietni, jums regulāri jāpārskata šie noteikumi, lai nodrošinātu, ka saprotat visus noteikumus un nosacījumus, kas reglamentē šīs vietnes lietošanu.

10.Uzdevums

[Sūtītājs.Uzņēmums] drīkst bez jebkāda paziņojuma vai piekrišanas piešķirt, nodot savas tiesības un/vai pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem un slēgt apakšlīgumus. Tomēr .jums nav atļauts piešķirt, nodot vai slēgt apakšlīgumu par savām tiesībām un/vai pienākumiem saskaņā ar šiem Noteikumiem.

11. Viss līgums

Šie Noteikumi, tostarp visi šajā vietnē ietvertie juridiskie paziņojumi un atrunas, veido visu līgumu starp [Sender.Company] un jums saistībā ar šīs vietnes lietošanu un aizstāj visus iepriekšējos līgumus un vienošanās par to.

12. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šos Noteikumus regulēs [štata] štata likumi un tie tiks interpretēti saskaņā ar tiem, un jūs pakļaujaties neekskluzīvai [štata] štata un federālo tiesu jurisdikcijai, lai atrisinātu visus strīdus.